سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی
پیام های کوتاه
  • ۶ خرداد ۹۷ , ۲۲:۳۵
    کما

۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۰
خرداد
بمیریم.
بمیریم اما تغییر نکنیم.

--
+ خروجی (You Either Die A Hero, Or You Live Long Enough To See Yourself Become The Villain)
  • mi nOr
۱۶
خرداد
+توضیح ندارہ
  • mi nOr
۱۲
خرداد
بگردی دنبال یہ راہ واسہ فرار از زندانی کہ خودت ساختیش، تا اینکہ کلید یہ در بستہ رو پیدا کنی. اما تمایلی نداشتہ باشی ازش رد شی.
... [یادش آمد کہ کسی منتظرش نیست، فلان]
این حجم از کم محلی دیگہ ظلمہ.
  • mi nOr
۱۲
خرداد
دو پاکت بهمن قرمز برای گذران این هفتہ بہ پادگان قاچاق کردم.
قرارمان کنار دیوار جنوبی مخابرات.
کد: سگ ها مرا نادیدہ میگیرند.
  • mi nOr
۱۰
خرداد

حاج خانوم روزامون شبہ شبامونم نصفہ شبہ ھمہ چی تار و نسخ یہ نخ سیگاریم کہ اگه یہ کام‌ کم‌محلیَم از دست کسی بگیریم پسر کچل حسن-ناس‌باز میشہ رفیق خدمتیمون.

وابستگی بدہ خانوم.. بدہ. بہ سیگار یا آدما یا ھرچی...

شما خوب باش ولی

وابستہ نباش

نسخ میشی.

  • mi nOr
۰۶
خرداد
تنهایی ک چیز جدیدی نیست..
من فقط تابحال انقدر بی پناہ نشدہ بودم ک نیمی از شب نگذشتہ ماه قشون کشی کند روی تنهاییم وقتی پابندم اجازہ چندمتر قدم زدن را از من گرفتہ.
  • mi nOr
۰۴
خرداد
توی طول روز ساعت هایی هستن که
وقتی بی هوا به ساعت روی دستم نگاه میندازم ..
یک دقیقه ازون جفت شدن های آشنا گذشته.
اسمشون رو گذاشتم "فراموشی روی بردار حلزون بر ثانیه".


بعدن نوشت: ساعت انتشار اتفاقی همین پست بهم ثابت کرد که <هنوزم نه>!
  • mi nOr