سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی

!! Dreamer, iNotes writer, personal blogger, casual lover, free lancer, midnight hunter, summer hater.. I'm none of that

سام. میم. عاصی
پیام های کوتاه
  • ۶ خرداد ۹۷ , ۲۲:۳۵
    کما

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۱
آبان

تمام شب نشسته بود روی صندلی سفت و سخت و زل زده بود به یک صفحه یک در دو وجبی روبروش، مثل مادر مرده ها بغض کرده که حالا چه ..

از قضا دستی که دیشب گرفته بود دستش را از پیش روش گذشت و روی شانه ش نشست وقتی که تازه دوزاری کج دو ایکس ایگرگی فهمید که قرار است چکار کند. مثل همیشه که می گریزی از میدان وقتی لشکر حسین روبروت نشسته باشند و زیر لب زمزمه کنند بیا ..
دست مادری که روی سرم می کشید و گاهی شپش از موهام برمیگرفت خاطره بازی با موهای خزان زده کله ی ِ پوک ِ مرد هوسباز مشرقی بود که روزی می گفت پله و پشتیبان و پناه و پتوی توی از من دست نشُسته ی اتفاقی خیره شده توی چشمان من/ـم، تابحال دیده اید شاهی از شطرنج دست به خودکشی بزند؟
خمار ِ بیمار ِ بیدار ِ ناحرام زاده ای که از روی بی دلیلی شیفت دیلیت گرفته صد و سی و دو پست شبانه را ..
اینها را برای خواندن نمی نوشتم هیچ وقت
بیست و پنج خط ِفشرده شده توی این چند سطر بی معنا
فقط یک کار انجام نشده دارم توی آذر پیش رو..
بعد راحت بگذارد سرش را و بمیرد این قصاب ناحرام زاده ای که لب هایش را برای تنفس خواص وقف عام کرده.
 
 
Archive-EndOfOurDays
  • mi nOr
۱۱
آبان

من به مقدرای هوا نیاز دارم

به ذره ای فراموشی

به اتفاقی خواندن جمله های بعد از تو

به ژست غم انگیز بعد از ظهر

به تنفس  خآبالود ابرهای خاکستری توی اتاقم

-----

صفحه حوادث نوشته بود لاشه ای را پیدا کردند

حوالی کنارگذر اصلی در شیراز

با چهل بسته سیگار که به تشییعش ایستاده بودند

لاشه سی و نه بسته خالی جا گذاشته بود و ..

یک عدد توی دستانش برای تو

گیریم بسته را باز کردی

چه می بینی ؟

  • mi nOr
۰۹
آبان
دو سال پیش اگر بود سیلاب به سیلاب برایت می‌نوشتم
اغراق و وصف و فیلتر کلمات هم معنا نداشت وقتی تو می‌خواندی

حالا خودم را قایم کرده‌ام پشت این صفحه سیاه، از روی بیچارگی
که دهن کج کنم و کتبی بودنم را به رخت بکشم ..

نکند این روزها تفاوت را با ت دسته دار می نویسند ؟!
#آن‌روی‌سگم
  • mi nOr
۰۹
آبان

فردا اگر سهم من باشد

لباس آن روی سگم را برایت می پوشم.

  • mi nOr